اختلالات روانپزشکی و پزشکی

بر اساس موضوع طرح پژوهشي و ميزان تطبيق آن با مصوبات شوراي پژوهشي مرکز پارند، درصدي از تخفيف بر هزينه هاي اجرای طرح اعمال مي شود. برای دستیابی به این امر سه سطح از اولویت پژوهشی در هر حیطه مشخص شده است که هر کدام از میزان خاصی از تخفیف برخوردار خواهند بود. موضوعات پیشنهادی خارج از اولویت های پژوهشی مرکز نیز بسته به اهمیت و کاربرد آنها معمولا جز اولویت های سطح سوم مشمول تخفیف می شوند. شايان ذکر است در صورتي که خود دانشجو به عنوان کارفرما باشد، مي بايست به موضوع پيشنهادي خويش و تکنيک مورد استفاده اشراف داشته و در پروپوزال دقيقا روند اجرا را مشخص کرده باشد.
اولویت اول شامل مجموعه فعالیت های مرکز پارند در درمان و توسعه خدمات ارائه شده مرکز می باشد. این پژوهش ها در راستای ارتقای خدمات ارائه شده، بررسی روایی و اعتبار انواع آزمون های مورد استفاده و ارتقای علمی برای مرکز هستند. این مجموعه از پژوهش ها از 80 تا 100 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
اولویت دوم شامل طرح ها و پروپوزال های پژهشی نظری مرتبط با اهداف دسته اول می باشد که پیش بینی می شود در آینده نزدیک دارای کارآیی بالینی هستند و در حال حاضر به گستره دامنه اطلاعات پژوهشگر و مرکز می انجامد. این مجموعه از پژوهش ها از 50 تا 80 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
اولویت سوم شامل کلیه پژوهش های نظری بنیادین با موضوعات مختلف و طرح های پیشنهادی مراکز دیگر می باشد. این مجموعه از پژوهش ها از صفر تا 50 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
لطفا پس از انتخاب موضوع پژوهش و هماهنگی با مسئول پژوهش این مرکز، پروپوزال پژوهشی را تکمیل نموده و به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ارسال فرمایید.

اختلالات روانپزشکی و پزشکی
اولویت اول
1- بررسي ميزان اثربخشي پکیج پارياد در بهبود پردازش های شناختی کودکان مبتلا به انواع اختلالات يادگيري (ديس لکسيا، ديس کالکولي، ديس گرافيا و ...)
2- بررسي ميزان اثربخشي پکیج پارياد در بهبود پردازش های شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
3- بررسي ميزان اثربخشي پکیج پارياد در بهبود دامنه توجه و تکانشگري کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
4- مقایسه میزان اثربخشی بالینی پکیج پاریاد و کاردرمانی معمول در انواع اختلالات
5- بررسي روايي و اعتبار آزمون IVA+AE و IVA+AE PLUS در کودکان عادي و مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
6- بررسي ميزان اثربخشی برنامه Sound Smart در کارکرد شناختي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
7- بررسي ميزان اثربخشی برنامه Smart Driver در کارکرد شناختي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
8- بررسي ميزان اثربخشی برنامه Captain’s Log در کارکرد شناختي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
9- بررسي ميزان اثربخشی برنامه Brainware Safari در کارکرد شناختي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
10- بررسي ميزان اثربخشی برنامه Working Memory در کارکرد شناختي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
11- بررسي ميزان اثربخشی برنامه بازتوانی شناختی، در بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
12- بررسی روایی و اعتبار انواع آزمون های شناختی در افراد مبتلا به اختلالات نقص توجه- بیش فعالی و اختلالات یادگیری و افراد عادی
13- بررسی روایی و اعتبار آزمون های مختلف زیر مجموعه نرم افزار وینا ( حیطه HR، عصبی، حمل و نقل و ورزش) در تشخیص نقائص شناختی ویژه در افراد مبتلا به افراد عادی، اختلالات نقص توجه- بیش فعالی و اختلالات یادگیری
14- بررسی روایی و اعتبار آزمون های مختلف (غربال گری/ آزمون های حافظه تصویری/ عملکرد اجرایی، حافظه کاری و آزمون های طرح ریزی/ آزمون های توجه/ آزمون های حافظه کلامی/ معنایی/ آزمون های تصمیم گیری و کنترل پاسخ ) زیر مجموعه نرم افزارCANTAB در افراد عادی
15- بررسی روایی و اعتبار آزمون های مختلف زیر مجموعه نرم افزارCANTAB درتشخیص نقائص شناختی ویژه در افراد مبتلا به اختلالات نقص توجه- بیش فعالی و اختلالات یادگیری
16- بررسی قدرت تشخيصی ADHD و LD با استفاده از روش هاي تکنولوژيک مانند QEEG،ERP
17- بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر روی انواع اختصاصی اختلال بیش فعالی کمبود توجه (3 نوع)
18- مقایسه اثربخشی انواع بیوفید بک و نوروفیدبک در اختلال بیش فعالی کمبود توجه (3 نوع)
19- بررسی و مقایسه میزان اثربخشی نوروفیدبک همراه یا بدون انواع پنجره های Cognitive training در اختلال بیش فعالی کمبود توجه (3 نوع (3 نوع)
20- طراحی و اجرای پروتکل های مناسب درمانی برای انواع اختلالات به ویژه ADHD و اختلال یادگیری بر اساس الگوی مولفه های ERP
21- بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه ای Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) نواحی مختلف مغزی در انواع اختلالات (افسردگی، اضطرابی، وابستگی به مواد و ...)
22- بررسی اثربخشی tDCS در کاهش ولع مصرف و علائم ترک معتادان
23- بررسی اثربخشی tDCS در بهبود علائم نقص توجه و تمرکز در اختلالات روانپزشکی مختلف نظیر ADD، انواع اختلالات دمانس و ...)
24- بررسی اثربخشی tDCS در کاهش ولع به غذا در افراد مبتلا با چاقی مرضی و بولیمیک
25- بررسی اثربخشی tDCS در کاهش درد و بهبود خلق و کیفیت زندگی بیماران دارای درد حاد و مزمن\
26- بررسی اثربخشی tDCS در درمان تینیتوس ( tinnitus)
27- بررسی اثربخشی همو انسفالوگرافی (HemoEncephaloGraphy) در درمان اختلال بیش فعالی- کمبود توجه
28- بررسی اثربخشی همو انسفالوگرافی (HemoEncephaloGraphy) در ارتقاء عملکرد شناختی، حافظه و تمرکز و عملکرد اجرایی
29- بررسی و مقایسه نوروفیدبک عادی و نوروفیدبک توام با همو انسفالوگرافی (HemoEncephaloGraphy) در درمان اختلال بیش فعالی- کمبود توجه
اولویت دوم
30- استفاده از مولفه های ERP در پیش بینی اثر نوروفیدبک در کودکان مبتلا به ADHD
31- بررسی همبسته های سایکوفیزیولوژیک اختلال بیش فعالی- کمبود توجه در کودکان و بزرگسالان
32- بررسی تنظیم عملکردهای شناختی در انواع آزمونهای عصب روانشناختی نظیر n-back ،stroop ،Go/NoGo ، Oddball و ... در کودکان مبتلا به ADHD
33- استفاده از مولفه های ERP در تشخیص انواع فرعی اختلال ADHD
34- بررسی رابطه مولفه های NVLT و AHA در IVA با بروندادهای درمانی نوروفیدبک انواع اختلالات
35- بررسی اثربخشی بیوفیدبک چند سطحی بر اختلال سندرم روده تحریک پذیر (IBS‏)
36- بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر اختلال سندرم روده تحریک پذیر (IBS‏)
37- بررسی اثربخشی بیوفیدبک چند سطحی بر سردردهای میگرنی
38- بررسی اثربخشی بیوفیدبک چند سطحی بر کمر درد (low back pain)
39- بررسی اثربخشی بیوفیدبک چند سطحی بر افراد دارای درد مزمن
40- بررسی اثربخشی نوروفیدبک در افراد دارای سردردهای میگرنی
41- بررسی اثربخشی نوروفیدبک در افراد دارای درد مزمن
42- بررسی اثربخشی مداخلات نوروفیزیولوژیک نظیر نوروفیدبک و ... در درمان دارای وزوز گوش (تینیتوس)
43- بررسی اثربخشی همو انسفالوگرافی (HemoEncephaloGraphy) در درمان انواع اختلالات (از جمله میگرن، AHHD/ADD، افسردگی، صرع، ضربه مغزی خفیف، اوتیسم، دمانس و ...)
اولویت سوم
44- بررسي ميزان اثربخشی برنامه بازتوانی شناختی، در بهبود کارکردهای اجرایی افراد دارای نقائص شناختی (مبتلایان به دمانس، آلزایمر، ام اس و ...)
45- بررسي ميزان اثربخشی نوروفیدبک، در بهبود کارکردهای اجرایی افراد دارای نقائص شناختی (مبتلایان به دمانس، آلزایمر، ام اس و...)
46- بررسي ميزان اثربخشی پکیج بیوفیدبک در کاهش اضطراب و برانگیختی افراد دارای اختلالات اضطرابی
47- بررسي ميزان اثربخشی پکیج بیوفیدبک در کاهش بهبود خلق افسرده و برانگیختگی افراد دارای اختلالات افسردگی
48- مقايسه الگوي امواج مغزي با استفاده از الکتروانسفالوگرافي QEEG در انواع اختلالات (افسردگی، اضطرابی، وابستگی به مواد و ...)
49- پيش بيني برونداد درماني انواع اختلالات (افسردگی، اضطرابی، وابستگی به مواد و ...) بر اساس الگوي امواج مغزي QEEG
50- بررسی اثربخشی نوروفیدبک انواع اختلالات (افسردگی، اضطرابی، وابستگی به مواد و ...)
51- بررسی اثربخشی نوروفیدبک در کاهش ولع مصرف و علائم ترک در افراد دارای وابستگی به انواع مواد
52- بررسی اثربخشی برنامه بازتوانی شناختی در کنترل توجه، کاهش علائم انواع اختلالات (افسردگی، اضطرابی، وابستگی به مواد و ...)
53- مقايسه الگوي امواج مغزي با استفاده از الکتروانسفالوگرافي ERP و QEEG در افراد مبتلا به درد مزمن و افراد عادی
54- مقايسه الگوي امواج مغزي با استفاده از الکتروانسفالوگرافي ERP و QEEG در افراد مبتلا به تینیتوس و افراد عادی
55- مقايسه الگوي امواج مغزي با استفاده از الکتروانسفالوگرافي ERP و QEEG در افراد مبتلا سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی
56- استفاده از مولفه های ERP در پیش بینی برونداد درمان دارویی اختلال ADHD
57- استفاده از مولفه های ERP در پیش بینی برونداد درمانی انواع اختلالات (افسردگی، اضطرابی، وابستگی به مواد و ...)
58- بررسی نقص زمان بندی در کودکان مبتلا به ADHD با ERP
59- تغییرات EEG در افراد مرتبط با ژنوتیپ و ریسک ابتلا به ADHD
60- بررسی عصب روانشناختی انوفنوتایپ اختلالات مختلف با استفاده از QEEG و ERP و رابطه آن با ژنوتیپ

چگونه ما را بیابید؟

  • جهت ارتباط با پذیرش و گرفتن وقت یا کسب اطلاعات با شماره تلفن‌ زير تماس حاصل كنید:
  • تلفن : 88524024

سایت های مرتبط

  • انجمن سایکوفیزیولوژی کاربردی
  • انجمن نوروفیدبک آمریکا
  • آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
  • مرکز آتیه درخشان ذهن

 

دانلود ها

  • پکیج ویژه پارند
  • پکیج ویژه پارند (ENG)
  • نوروفیدبک و تیم کانادا
  • نوروفیدبک در المپیک

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree