آزمونهای روانشناختی کامپیوتری

آزمون IVA+AE

آزمون IVA-AE یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری است که دو عامل کنترل پاسخ و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد. وظیفه آزمودنی پاسخ یا باز داری از پاسخ به 500 محرک برای فرم کوتاه و 1000 محرک برای فرم بلند، می باشد. آزمون IVA+AE بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-IV تدوین شده و به تشخیص و تفكیك انواع ADHD شامل نوع کمبود توجه، نوع بیش فعال (تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته (NOS)، می پردازد.

این آزمون برای افراد 18 سال به بالا و برای تشخیص ADHD طراحی شده است همچنین این آزمون برای بررسی مشكلات و اختلالات دیگری نظیر مشكلات خود کنترلی مرتبط با جراحت سر، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلالات یادگیری، زوال عقل و مشكلات پزشكی دیگر، قابل اجرا است.

آزمون IVA-AE از 8 مقیاس کلی مرکب و 20 مقیاس فرعی تشکیل شده است. که تمامی این مقیاسها به 4 گروه تقسیم می شوند. یکی دیگر از مقیاسهای آزمونIVA-AE ارزیابی تنظیم حرکات ظریف می باشد.

آزمون IVA+AE اولین آزمون ترکیبی برای ارزیابی توجه و تکانشگری به صورت متعادل در هر دو بعد دیداری و شنیداری است.در کل می توان گفت که 4 آزمون مختلف با یکدیگر ترکیب شده اند.

نتایج آزمون به 4 قسمت تقسیم می شوند:

1-توجه 2-کنترل پاسخ 3-توجه مداوم 4-علائم

مقیاسهای تشخیصی اولیه عبارتند:

مقیاسهای کلی توجه – مقیاس کلی کنترل پاسخ

تمامی نتایج به صورت نمرات استاندارد و نمره خام ارائه می شوند.

مقیاس کلی کنترل پاسخ (response control)

زیر مقیاسهای کلی این مقیاس عبارتند از :

Prudence (احتیاط(، Consistency (ثبات(، Stamina (تحمل(، Regulation Fine Motor (تنظیم حركات ظریف(، مقیاس Attention (Vigilance, Focus, Speed)، Vigilance (گوش به زنگی)، )Focusتمرکز)، Speed (سرعت)، مقیاس Symptomatic (Comprehension, Persistence, Sensory/ Motor) و مقیاس sustained attention  (توجه مداوم).

 

 

 

 

آزمون IVA+PLUS

IVA، یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری 13 دقیقه ای است که دو عامل اصلی یعنی کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد. آزمون IVA+PLUS بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-IV تدوین شده و به تشخیص و تفكیك انواع ADHD شامل نوع کمبود توجه، نوع بیش فعال (تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته (NOS)

 می پردازد.

بعلاوه از این آزمون برای بررسی مشكلات و اختلالات دیگری نظیر مشكلاتِ خود كنترلی مرتبط با جراحت سر، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلالات یادگیری، زوال عقل و مشكلات پزشكی دیگر، استفاده می شود. این آزمون برای افراد 6 سال به بالا و بزرگسالان قابل اجرا می باشد. مدت زمان اجرای این آزمون (همراه با بخش آموزش) حدوداً 20 دقیقه می باشد. تكلیف آزمون شامل پاسخ یا عدم پاسخ (بازداری پاسخ) به 500 محرک آزمون می باشد. هر محرک فقط یك و نیم ثانیه ارائه می گردد. بنابراین، آزمون به حفظ توجه نیاز دارد. آزمون IVA+PLUS از 6 مقیاس كلی و 22 خرده مقیاس تشكیل شده، كه به 5 گروه زیر تقسیم می گردد:

1)Response control (کنترل پاسخ)

2)Attention (توجه)

3)Attribute (اسناد)

4)Symptomatic (نشانگر)

5) Fine motor Regulation (تنظیم حرکات ظریف)

 

مجموعه آزمون های عصب-روانشناختی خودکار کانتب[1]((Cantab

مجموعه آزمون های عصب روانشناختی خودکار (CANTAB) روشی موثر است که برای ارزیابی شناختی  کامل طراحی شده است. آزمون های مستقل از زبان و تکنولوژی صفحه لمسی این مجموعه، امکان ارزیابی شناختی سریع و غیر تهاجمی افراد را فراهم آورده است.

بعضی از آزمون های این مجموعه در حالات مختلفی اجرا می شوند. زمانی که یک آزمون اجرا می شود، می توان انتخاب نمود که آن را در حالت بالینی (برای مقایسه با جامعه نرمال) و یا حالت موازی ( برای تکرا آزمون) اجرا نمود. مجموعه آزمون های  CANTAB به هفت گروه اصلی تقسیم می شوند.

 

 • آزمون های غربال گری/ آشنایی
 • Motor screening (MOT)
 • Big/ Little Circle (BLC(
 • آزمون های حافظه تصویری
 • Delayed Matching to Sample (DMS)
 • Paired Associates Learning (PAL)
 • Pattern Recognition Memory (PRM)
 • Spatial Recognition Memory (SRM)

 

 • عملکرد اجرایی، حافظه کاری و آزمون های طرح ریزی
 • Attention Switching Task (AST)
 • Intra/ Extradimensional Set Shift (IED)
 • One Touch Stockings of Cambridge (OTS)
 • Stockings of Cambridge (SOC)
 • Spatial Span (SSP)
 • Spatial Working Memory (SWM)
 • آزمون های توجه
 • Choice Reaction Time (CRT)
 • Match to Sample Visual Search (MTS)
 • Reaction Time (RTI)
 • Rapid Visual Information Processing (RVP)
 • Simple Reaction Time (SRT)
 • آزمون های حافظه کلامی/ معنایی
 • Graded Naming Test (GNT)
 • Verbal Recognition Memory (VRM)
 • آزمون های تصمیم گیری و کنترل پاسخ
 • Affective Go/No-go (AGN)
 • Cambridge Gambling Task (CGT)
 • Information Sampling Task (IST)
 • Stop Signal Task (SST)

 

 • آزمون های دیگر Questionnaire Task (QUE)

 

سیستم آزمون وینا[2] (VTS)

سیستم آزمون وینا، یکی از اولین ابزارهای ارزیابی روانشناختی کامپیوتری است. VTS  بالاترین حد عینیت گرایی و دقت ممکن را تضمین می کند از جمله جنبه هایی که با آزمون های معمولی مداد و کاغذی قابل سنجش نمی باشند. نمره گذاری نتایج آزمون سریع و دقیق است.

 

 این سیستم شامل:

نرم افزار اجرای اصلی: نرم افزار اجرایی VTS  دستورالعمل ارتباطی روشنی برای کاربر ارائه می دهد که به راحتی می توان آزمون های آن را اجرا کرد، نتایج را نمره گذاری نمود و اطلاعات مراجعان را ثبت کرد. دامنه گسترده عملکردهای کاربردی آن ، ساخت و اجرای انواع مجموعه های آزمون را امکان پذیر می کند.

دامنه گسترده آزمون ها:  VTS دامنه گسترده آزمون های جدید  را پوشش می دهد و روش های انعطاف پذیری دارد که می توان منطبق با الزامات شرایط ارزیابی مختلف، آنها را به کار برد. این سیستم هم شامل نسخه های کامپیوتری آزمون های رایج ورق مدادی است و هم دامنه ی گسترده ای از آزمون های انطباقی، چند رسانه ای و شنوایی را در بر می گیرد.

دستگاه ورودی: دستگاه ورودی خاص آن امکان اندازه گیری دقیق عملکرد را که با موس و صفحه کلید معمولی نمی شود را فراهم می کند. این دستگاه شامل صفحه پاسخ و دسته فرمان می شود که  برای اندازه گیری سرعت عمل، تاب آوری استرس واکنشی و هماهنگی حسی حرکتی به کار می آیند. هم چنین  شامل خودکار نوری و دیگر ابزار کمکی برای آزمون های خاص می شود. 

در مجموعه وینا، چهار سیستم آزمون جداگانه ارائه شده است که در حیطه HR، عصبی، حمل و نقل و ورزش قابل استفاده می باشد. هر کدام از این آزمون های وینای خاص، شامل لیست ابعاد، مجموعه های آزمون هایی است که برای زمینه خاص مورد استفاده تطبیق داده شده اند. آنها همچنین شامل چندین مجموعه آزمون می شوند که برای بررسی مسائل پیچیده ویژه به کار می روند.

 • سیستم آزمون وینا- HR: برای انتخاب پرسنل، رشد پرسنل و مشاوره شغلی به کار می رود. در این سیستم 28 آزمون می شود که از 5 مجموعه زیر را شامل می شود.
 • KEYHR Key Factors HR
 • SFCALL Success Factors Call Center
 • SAROAD Safety Assessment Road
 • SARAIL Safety Assessment Rail
 • SAAIR Safety Assessment Aviation

 

 • سیستم آزمون وینا - عصبی[3] : در مطالعات عصب روانشناختی و بالینی به کار می رود. در سیستم عصبی 34 آزمون وجود دارد که شامل دو مجموعه تست زیر می شود.
 • COGBAT Cognitive Basic Assessment
 • DRIVESC Fitness to Drive Screening

 

 • سیستم آزمون وینا- حمل و نقل[4] : این سیستم آزمون ها برای ارزیابی روانشناختی آمادگی فرد برای رانندگی طراحی شده اند. این سیستم از 21 آزمون زیر مجموعه تشکیل شده که در سه مجموعه آزمون زیر می گنجند.

 

 • DRIVESTA Fitness to Drive Standard
 • DRIVEPLS Fitness to Drive Plus
 • PERSROAD Driver Personality Factors Road
 • سیستم آزمون وینا- ورزش: این سیستم برای تحقیق در زمینه روان شناسی ورزشی ابداع شده اند و هم چنین وابزار مفیدی برای شناسایی و ارتقای توانمندی ورزشی است. این سیستم از 21 آزمون زیرمجموعه تشکیل شده که در چهار مجموعه کلی می گنجند.
 • SFMOTOR Success Factors Motorsport
 • SFTEAM Success Factors Team sport
 • TAKIDS Talent Assessment Sport Kids
 • TATEENS Talent Assessment Sport Teens

 

 

آزمون های موجود در مجموعه های کلی عبارتند از:

Intelligence Test Batteries

IBF                Basic Intelligence Functions

INSBAT                    Intelligence Structure Battery

INSSV                       Intelligence Structure Battery – short form

Special Intelligence Tests

2D                   Visualization

3D                   Spatial Orientation

A3DW           Adaptive Spatial Ability Test

AMT              Adaptive Matrices Test

ANF               Adaptive Numerical Flexibility Test

APM              Raven’s Advanced Progressive Matrices

CPM              Raven’s Coloured Progressive Matrices

FOLO            Inductive Reasoning

HCT               Mathematics in Practice

PST                Pilot’s Spatial Test

SPM               Raven’s Standard Progressive Matrices

SPMPLS        Raven’s Standard Progressive Matrices Plus

VISGED        Visual Memory Test

 

Special Ability Tests

2HAND Two-Hand Coordination

ALS               Work Performance Series

ATAVT         Adaptive Tachistoscopic Traffic Perception Test

B19                Double Labyrinth Test

COG              Cognitrone

CORSI           Corsi Block-Tapping-Test

DAKT            Differential Attention Test

DAUF            Sustained Attention

DT                 Determination Test

DTKI             Determination Test for Children

ELST             English Language Skills Test

FGT               Figural Memory Test

FLIM             Flicker/Fusion Frequency

FVW              Continuous Visual Recognition Task

GESTA          Gestalt Perception Test

LVT               Visual Pursuit Test

MDT              Movement Detection Test

MLS              Motor Performance Series

MTA              Mechanical/Technical Comprehension

NVLT            Non-verbal Learning Test

PERSEV        Perseveration Test

PP                  Peripheral Perception

RT                  Reaction Test

SIGNAL        Signal Detection

SIMKAP       Simultaneous Capacity/Multi-Tasking

SMK              Sensomotor Coordination

STROOP       Stroop Interference Test

SWITCH       Task Switching

TMT-L          Trail Making Test – Langensteinbach Version

TOL-F           Tower of London – Freiburg Version

VIGIL           Vigilance

WAF              Perception and Attention Functions

ZBA               Time/Movement Anticipation

Personality Structure Inventories

BFSI              Big Five Structure Inventory

EPP6              Eysenck Personality Profiler V6

TCI                Temperament and Character Inventory

Special Personality Tests

AGDIA         Aggression Assessment Method

AVEM           Work-related Behaviour and Experience Patterns

AVIS             Aggressive Driving Behaviour

DSI                Differential Stress Inventory

DSIHR          Differential Stress Inventory HR

EBF               Recovery-Stress Questionnaire

IPS                 Inventory for Personality Assessment in Situations

IVPE              Inventory of Driving-related Personality Traits

MMG             Multi Motive Grid

SBUSB          Scales for the Assessment of Subjective Occupational Stress and           Dissatisfaction

SKASUK      Customer Service and Orientation Scales

Objective Personality Tests

AHA              Attitudes to Work

BACO           Resilience Assessment

OLMT           Objective Achievement Motivation Test

RISIKO         Risk Choice

WRBTV        Vienna Risk-Taking Test Traffic

Attitude and Interest TESTS

AISTR           General Interest Structure Test

MOI               Multi-method Objective Interests Test Battery

Clinical Tests

ATV              Identification of Alcohol Risk

FBS               Suicide Risk Evaluation Questionnaire

FFT                Questionnaire Functional Drinking

FSV               Questionnaire on Reaction to Pain

Test Creation Program

TG                 Test Generator

 

[1] Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery

[2] Vienna test system

[3] Neuro

[4] Traffic

چگونه ما را بیابید؟

 • جهت ارتباط با پذیرش و گرفتن وقت یا کسب اطلاعات با شماره تلفن‌ زير تماس حاصل كنید:
 • تلفن : 88524024

سایت های مرتبط

 • انجمن سایکوفیزیولوژی کاربردی
 • انجمن نوروفیدبک آمریکا
 • آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
 • مرکز آتیه درخشان ذهن

 

دانلود ها

 • پکیج ویژه پارند
 • پکیج ویژه پارند (ENG)
 • نوروفیدبک و تیم کانادا
 • نوروفیدبک در المپیک

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree